https://mobirise.com/

آینده ایران یک گروه فکری است

”آینده ایران“ گروه سیاسی نیست...
”آینده ایران“ حزب نیست ...
”آینده ایران“ جبهه نیست...
”آینده ایران“ جنبش نیست ...
”آینده ایران“ متعلق به هیچ فرد، سازمان و حزب و گروه سیاسی نیست ...
آینده ایران یک گروه فکری است.

ساختن آینده 

میتوانیم بنیان گزار ساختن آینده ای روشن برای کشورمان و فرزندانمان باشیم بشرطی که باور داشته باشیم که هیچ یک از جناح های حاضر در حکومت اسلامی پاسخی برای امروز فردای ایران ندارد.
باور داشته باشیم که آینده کشورمان با ادامه حکومت اسلامی محکوم به فروپاشی است.
باور داشته باشیم که به‌رغمِ تمامِ فعالیت‌های‌مان تا به امروز نتوانسته‌ایم اعتمادِ مردمِ ایران و حمایتِ جامعه‌ی بین‌المللی را جلب کنیم و در نهایت باور داشته باشیم که یکی از دلایلِ اصلیِ ماندگاریِ رژیمِ جمهوری اسلامی نبودن آپوزیسیونی کارآمد است.

اگر باور داشته باشیم

• اگر باور داشته باشیم ایرانِ آینده، باید ایرانی برابر باشد که همه در آن از حقوق مساوی برخوردارباشند
• اگر باور داشته باشیم که برای ساختن آینده ایران، امروز، نکات اشتراک ما از اختلافاتمان بیشتر است
• اگر باور داشته باشیم که هیچ یک از جناح های حاضر در حکومت اسلامی پاسخی برای امروز فردای ایران ندارد ...
• اگر باور داشته باشیم که آینده کشورمان با ادامه حکومت اسلامی محکوم به فروپاشی است
• اگر قبول داشته باشیم که به‌رغمِ تمامِی فعالیت‌های‌مان تا به امروز نتوانسته‌ایم اعتمادِ مردمِ ایران و حمایتِ جامعه‌ی بین‌المللی برای جایگزینی حکومت اسلامی را جلب کنیم و
• اگر بپذیریم که یکی از دلایلِ اصلیِ ماندگاریِ رژیمِ جمهوری اسلامی نبودن آپوزیسیونی کارآمد است
و

اگر با هم همگام باشیم

• اگر با هم همگام باشیم
• اگر با حفظِ تمامیِ عقاید و ديدگاه‌های شخصیِ خودمان، با هم گفتگو و تبادل نظر کنیم
• اگر بپذیریم که اختلاف نظر میتواند سازنده ترین و موثرترین نقطه آغاز باشد
اگر هم اختلاف نظری باشد شخصی برخورد نکنیم چون آینده ایران متعلق به همه ماست:
• بدون قهر، بدون برخورد شخصی و با برخوردی حرفه ای و سیاسی و با در نظر داشتن هدف اصلی و دلایل تلاش و با هم نشستن، به رفع آن بپردازیم